SZKOLENIE KPA

Temat szkolenia:

Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego wraz z ostatnimi zmianami legislacyjnymi (ujęcie praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa).

Ramowy program szkolenia :

BLOK I:

 1. Istota i podstawowe zasady postępowania administracyjnego (art.6 –16 KPA):
  • zakres regulacji zawartej w kodeksie postępowania administracyjnego pojęcie organu administracji publicznej i ich rodzaje
  • organy administracji rządowej
  • organy administracji samorządowej
  • konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej
  • zasada praworządności (art. 6 Kpa)
  • zasada czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym
  • zasada wszechstronnego wyjaśnienia sprawy
  • zasada dwuinstancyjności (art. 15 Kpa)
  • najczęściej popełniane błędy w zakresie zasad ogólnych oraz ich konsekwencje

BLOK II:

 1. Podstawy wyłączenia pracownika
  • praktyczne aspekty konieczności wyłączenia pracowników
  • zapoznanie się z aktami sprawy również po zakończeniu postępowania(art. 73 Kpa) konsekwencje uchybień organu (przykłady orzecznictwa)
 2. Terminy załatwiania spraw administracyjnych
  • pojęcie bezczynności i przewlekłości organu (art. 35 Kpa) zażalenie na bezczynność
  • skarga na bezczynność do sądu administracyjnego skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 3. Postępowanie przed organem I instancji
  • wszczęcie postępowania na wniosek strony (art. 61a) odmowa wszczęcia postępowania
  • przekazanie podania zgodnie z właściwością
  • instytucja pozostawienia bez rozpoznania oraz wyjątki od niej wynikające z przepisów szczególnych
  • postępowanie wyjaśniające
  • zawieszenie postępowania (art. 97 -101 Kpa) postanowienia wydawane w trakcie postępowania
 4. Decyzja administracyjna
  • pojęcie decyzji
  • rodzaje decyzji (konstytutywna, deklaratoryjna), kompetencja do wydania decyzji,
  • elementy decyzji,
  • uzupełnianie decyzji,
  • zmiana decyzji,
 5. Postępowanie odwoławcze
  • dopuszczalność wniesienia odwołania
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • termin wniesienia odwołania
  • wykonanie decyzji o wniesienie odwołania
  • tryb i termin wniesienia odwołania
  • postępowanie przed organem II instancji
  • rodzaje rozstrzygnięć odwoławczych (art. 138 Kpa) zakaz orzekania na niekorzyść strony
 6. Postępowanie zażaleniowe
  • kiedy można wnieść zażalenie termin i tryb wniesienia zażalenia
 7. Wznowienie postępowania (art. 145-152 Kpa)
  • przesłanki wznowienia postępowania,
  • organ właściwy do wznowienia postępowania
  • decyzja o odmowie wznowienia
  • postanowienie o wznowieniu
 1. Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156-159 Kpa)

 2. Odpowiedzialność urzędników za prowadzone postępowania i wydawane rozstrzygnięcia

 3. Wydawanie zaświadczeń administracyjnych

 4. Postępowanie skargowo-wnioskowe

Akty prawne omawiane w trakcie szkolenia:

 • Konstytucja RP – ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483),
  Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 • Pppsa – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. )
 • Upe – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.)
 • Usg – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268, z póżn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Prowadzący szkolenie :

Dr Mirosław Gdesz – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Termin szkolenia:

4 grudnia 2014 r.

Koszt usługi:

Koszt wynosi 450 zł brutto


Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu obejmuje przygotowanie szkolenia pod względem merytorycznym, przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej, certyfikaty udziału w szkoleniu dla każdego uczestnika.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.